Thông tin dự án

ALOHA - Kê GÀ Phan THIẾT

2d0fd49dab9749c91086.jpg

f03458a427aec5f09cbf.jpg

50064293_615559088872797_1667432980072628224_n-png.jpg
z1287381327050_fd83172b12dfddcd2a68283639aebd17.jpg

z1287381313738_452acc2b3f3eeb8cf1ad2ac8347e2612.jpg

z1287381333625_45cfa7c9902e33ab3332ee9fe0b50318.jpg

z1287381336126_d5dc8afff9ab078404209eb814229f8e.jpg

z1287381332808_b82361e639d6d50bad48ecb186c89d27.jpg
z1287381375506_efb141de9e82533c418a9f3f55ade271.jpg
z1287381388987_516a5f30f768ae2d59240dd3c0da544d.jpg
z1287381392203_6a4a6ce7864f2210120da7ed4b7c85ef.jpg